Jesteś tutaj: Start / Onas...

Onas...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia Szkoły

Samorządowy Zespół Szkół nr 2 w Opatowie, który stanowi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej i Gimnazjum nr 2, jest kontynuatorem przedwojennej oświatowej działalności  Szkoły Podstawowej  nr 2 wybudowanej w latach 20-tych zeszłego wieku oraz Szkoły Powszechnej nr 2 założonej w 1934 r. Obecnie istniejąca szkoła – przy ul. Kopernika – jest trzecią już lokalizacją placówki na terenie miasta, a powstała w 1963 r. jako Szkoła Tysiąclecia Państwa Polskiego i niedawno obchodziła 50-lecie swego istnienia. Akt erekcyjny nosi datę 9 czerwca 1961 r., tego dnia wbudowano kamień węgielny. Budowę realizowano  przy udziale środowiska lokalnego – powstał Komitet Społeczny Budowy Szkoły. Zorganizowano zbiórki pieniężne na rzecz tej inwestycji. Pierwsze lekcje rozpoczęły się 5 września 1963 r.  w głównym skrzydle budynku, w którym mieściło się 16 sal lekcyjnych, kancelaria i gabinet lekarski; w ciągu roku szkolnego przekazano do użytku świetlicę szkolną i pozostałe pomieszczenia. W 1964 r. oddano w użytkowanie salę gimnastyczną. Placówka rozpoczęła działalność jako szkoła siedmioklasowa. Uczęszczało do niej 667 dzieci. Pierwszym kierownikiem szkoły został Stanisław Czub. 
                17 maja 1964 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia „Partyzantów Ziemi Opatowskiej”. Od r. szk. 1966/1967stanowisko kierownika objął Bogdan Klimont a szkoła rozpoczęła pracę w systemie ośmioklasowym.  15 marca 1969 r. powołany został Komitet Fundacji Sztandaru  - 27 kwietnia placówka  otrzymała sztandar upamiętniający patrona. 
               Od roku szkolnego 1973/1974 placówka zaczęła funkcjonować jako szkoła zbiorcza a jej kierownikiem został Mieczysław Murek. 1 września 1976 r. w skład Szkoły Podstawowej nr 2 włączono Szkołę Podstawową nr 3. W roku szkolnym 1983/1984 obchodzono jubileusz 20-lecia szkoły. Z tej okazji przygotowano izbę pamięci  poświęconą patronowi szkoły. W latach osiemdziesiątych miała miejsce aktywna działalność krajowa i zagraniczna IX Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Czerwińskiego i  X Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater.
              W 1991 r. kierownictwo szkoły objęła Halina Wyszkowska.  W 1996 r. szkoła była miejscem ogólnopolskiego zlotu harcerzy z okazji 80-lecia Hufca Opatów. Rok 1997 odznaczył się nawiązaniem współpracy ze szkołą na Słowacji w miejscowości Modry Kamień i wymianą uczniów.  Od tego roku  przy szkole podstawowej rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa „Nasz Mały Dom”.
             W roku 1999 wszedł w życie system sześcioklasowej szkoły podstawowej -  dyrektor Andrzej Żychowski i trzyklasowego  gimnazjum - dyrektor Krzysztof Skowron. Od 2001r. realizowana jest środowiskowa współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jałowęsach.  Uczniowie  „Dwójki” organizują liczne akcje charytatywne dla podopiecznych ośrodka. Postawom patriotycznym służą podjęcie przez szkołę opieki nad grobami powstańców styczniowych. W 2001 r. powstało w szkole Bractwo Rycerskie Ziemi Opatowskiej. Szkoła zaangażowała się w służbę na rzecz środowiska lokalnego i współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami dla dobra dzieci i młodzieży. Nauczyciele placówki pracowali jako wolontariusze od wczesnych lat 90-tych w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie, a potem w świetlicy środowiskowej im. Jana Pawła II przy parafii św. Marcina w Opatowie. Ponad 30. nauczycieli w ramach wolontariatu pełniło funkcję opiekunów na koloniach letnich i feriach zimowych w wielu atrakcyjnych miejscach w Polsce. Z tej formy opieki, poczynając od 1992 roku, skorzystało kilkaset dzieci z Opatowa i okolic. W 2002 r.  szkoła przystąpiła do europejskiego programu Socrates Comenius i współpracowała ze szkołami w Belgii, we Włoszech i we Francji. W roku 2003 r. powstał Samorządowy Zespół Szkół nr 2 a stanowisko dyrektora objął Krzysztof Skowron. Od roku szkolnego 2009/10 klasy nauczania początkowego realizowały unijny projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a w 2012 r. opatowska „Dwójka” była gospodarzem roboczej wizyty nauczycieli i uczniów z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Włoch, Czech i Hiszpanii w ramach międzynarodowego programu Socrates Comenius. Od 2012 szkoła jest opiekunem sztandaru opatowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK. W latach 2006-2010 nauczyciele redagowali parafialny miesięcznik „W blasku kolegiaty”. Ma miejsce stała współpraca z kwartalnikiem „Ziemia Opatowska”.

                W roku szkolnym 2015-2016 dyrektorem szkoły została Joanna Bińczak. Utworzono pierwsza klasę integracyjną. Odbywają się corocznie liczne konkursy szkolne i pozaszkolne: kuratoryjny konkurs humanistyczny oraz matematyczno – przyrodniczy, w którym od sześciu lat szkoła ma  laureatów bądź finalistów, ogólnopolskie konkursy: Pingwin, Olimpus, Panda, turniej wiedzy pożarniczej, konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego, plastyczne. Duże sukcesy odnoszą uczniowie w konkursach sportowych. Zainteresowaniem cieszy się konkurs piłki siatkowej „Mini Volley Cup”, w którym od wielu lat uczniowie zajmują czołowe miejsca, „Kinder+Sport”-  turniej piłki nożnej,  trójbój i czwórbój  lekkoatletyczny, biegi przełajowe, tenis stołowy. Szkoła podejmuje akcje charytatywne lokalnym zasięgu przygotowanie „Wigilii Miejskiej” dla mieszkańców przez uczniów i nauczycieli – dla propagowania idei wolontariatu. Kontynuowana jest wieloletnia tradycja charytatywnej akcji uczniów pod nazwą ”Dzieci Dzieciom” i współpraca ze  świetlicą środowiskową przy parafii Św. Marcina – kształtowane są postawy obywatelskie i społecznikowskie. Ma miejsce współpraca z kieleckim oddziałem PCK – cykl spotkań z poświęconych idei wolontariatu. W Opatowskim Ośrodku Kultury organizowane są akademie środowiskowe dla mieszkańców miasta - „Katyń 1940” i inne rocznicowe uroczystości  historyczne i państwowe. Placówka odbudowuje tradycje harcerskie we współpracy z  Hufcem ZHP Opatów – w szkole powstała 9 Gromada Zuchowa „Czarne jagódki”. Grupa harcerzy z klas gimnazjalnych uczęszcza na zbiórki drużyny środowiskowej. W marcu 2016 r. w szkole odbyły się obchody 100-lecia ZHP na ziemi opatowskiej. W kwietniu zorganizowano „Dni autyzmu w szkole” i nawiązano współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu. Szkoła gościła grupę dzieci z polskiej szkoły w Żółkwi na Ukrainie. Propagowano ochronę przyrody poprzez udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz organizację i przygotowanie obchodów  Dnia Ziemi  - korowód ulicami miasta; także poprzez udział uczniów w konkursach i akcjach ekologicznych, takich jak „Sprzątanie Świata” czy uczestnictwo  w  programie „Zbiórka surowców wtórnych i ich zagospodarowanie przez szkoły z terenu gmin dorzecza Koprzywianki”. Wśród instytucji, z którymi szkoła prowadzi współpracę są również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie, Sąd  Rejonowy  w Opatowie, Urząd Miasta i  Gminy  Opatów, Komenda Powiatowa Policji w Opatowie,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, Nadleśnictwo Łagów,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Służba Zdrowia, Sanepid, PGKiM w Opatowie, Publiczne Przedszkole w Opatowie, Biblioteka Publiczna. Ma miejsce współpraca z rodzicami. Szkoła cieszy się wsparciem lokalnych przedsiębiorstw z branży cukierniczej i gastronomicznej.  

Artykuły

Podziękowanie

Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie składają serdeczne podzękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które w sposób finansowy i organizaacyjny wspierają inicjatywy dydaktyczne i wychowawcze podejmowane przez naszą placówkę.

4 lipca 2017